Oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

(Polski) Stężenie

(Polski) Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku c...

(Polski) Rozpuszczalnik

(Polski) Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia r...

(Polski) Abrazja

(Polski) Abrazja to proces zużycia ściernego. Związany jest on z ...

(Polski) Gęstość

(Polski) Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmow...

(Polski) Sedymentacja

(Polski) Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organic...

(Polski) Roztwór

(Polski) Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden ...

(Polski) Oczyszczalnia ścieków

(Polski) Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszcz...

(Polski) Sieć kanalizacyjna

(Polski) Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej in...

(Polski) Oddzielanie tłuszczu

(Polski) Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego...

(Polski) Deflektor

(Polski) Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, ...

(Polski) Zlewnia

(Polski) Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają d...

(Polski) Adhezja

(Polski) Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząst...

(Polski) Koalescencja

(Polski) Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w ...

Multistream clarifiers

(Polski) Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, ...

Continuous sedimentation

(Polski) Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich w...

Periodic sedimentation

(Polski) Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina zn...

Runoff calculation

(Polski) Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czas...

Settlers

(Polski) Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą ...

(Polski) Zawiesina

(Polski) Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z czą...