Oksydiapedia

oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

oksydiapedia

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...

oksydiapedia

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

oksydiapedia

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

oksydiapedia

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

oksydiapedia

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

oksydiapedia

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

oksydiapedia

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

oksydiapedia

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

oksydiapedia

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

oksydiapedia

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

oksydiapedia

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

oksydiapedia

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

oksydan

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

oksydiapedia

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

oksydiapedia

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

oksydiapedia

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

oksydiapedia

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

oksydiapedia

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

oksydiapedia

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

oksydiapedia

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

oksydiapedia

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

oksydiapedia

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

oksydiapedia

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

oksydiapedia

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemiczneg...

oksydiapedia

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia roztworu w...

oksydiapedia

Abrazja

Abrazja to proces zużycia ściernego. Związany jest on z powierzch...

oksydiapedia

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmowanej prze...

oksydiapedia

Sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w ci...

oksydiapedia

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden z nich po...

oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ście...

oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastrukt...

oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdział...

oksydiapedia

Deflektor

Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, na jego d...

oksydiapedia

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określo...

oksydiapedia

Adhezja

Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząsteczkowych...

oksydiapedia

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną wię...

oksydiapedia

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których...

oksydiapedia

Sedymentacja ciągła

Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich warunków o...

oksydiapedia

Sedymentacja okresowa

Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina znajduje si...

oksydiapedia

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwani...

oksydiapedia

Osadniki

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją j...

oksydiapedia

Zawiesina

Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z cząstek ciał...