<< Powrót do oksydiapedii

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej ((ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) oksydan jest nazwą systematyczną wody.

oksydan chem.
Woda (H2O)- bezbarwna, bezwonna, bezsmakowa, bez kalorii substancja życiowa. W warunkach standardowych występuje w stanie ciekłym, ale możemy ją również spotkać w stanie gazowym, jako parę wodną lub w stanie stałym, jako lód.
Woda zajmuje ok. 70% powierzchni naszego globu nie tylko w postaci oceanów, mórz, jezior, rzek, ale również cześć wód znajduje się w atmosferze (chmury i para wodna).

Tab. 1 Podstawowe właściwości wody
Właściwość Jednostka Wartość
Gęstość przy O ᵒC g/cm3 0,9998
Temperatura topnienia ᵒC 0
Temperatura wrzenia ᵒC 100
Temperatura krytyczna ᵒC 374
Ciśnienie hydrostatyczne MPa 22,1
Kwasowość pKa 15,74
Zasadowość pKb 15,74
Lepkość Pa∙s 0,00089
Napięcie powierzchniowe mN/m 71,98

Wyróżniamy podstawowe rodzaje wody:
a) wody surowe:
– wody powierzchniowe,
– wody gruntowe
– wody zaskórne wody podziemne
– wody źródlane
– wody głębinowe
b) wody użytkowe:
– wody wodociągowe,
– wody przemysłowe.
c) ścieki:
– ścieki bytowo- gospodarcze,
– ścieki przemysłowe,
– ścieki rolnicze,
– wody opadowe,
– wody podgrzane,
– ścieki komunalne.
Skąd wzięła się woda na Ziemi?
Wyróżniamy trzy hipotezy, które podejrzewają pojawienie się wody na Ziemi.
Pierwsza hipoteza solarna zakłada, że wiatr słoneczny niesie za sobą jądra wodoru, które wchodzą w reakcję z tlenem dzięki czemu dochodzi do utworzenia cząsteczki wody.
Druga hipoteza geochemiczna zakłada, że woda wytwarza się z magmy; natomiast trzecia teoria głosi, że wodę na Ziemię przyniosły obiekty z zewnętrznego Układu Słonecznego uderzające w naszą planetę w początkach jej istnienia.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu i jego przydatność do stosowania w budownictwie. O przydzieleniu aprobaty technicznej decyduje tylko i wyłącznie Instytut Techniki Budowlanej, który jest jedyną jednostką w Polsce do udzielania europejskich aprobat technicznych. Przyznawanie aprobaty technicznej następuje na podstawie opinii ekspertów, oględzin, obliczeń i niezbędnych badań zgodnych z przepisani techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami oraz warunkami stosowania wyrobu dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, użytkowania, pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiem oraz oszczędności energii. Aprobata techniczna jest udzielana na wniosek producenta/grupy producentów wyrobu budowlanego na 5 lat. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia ważności aprobaty bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania.
oksydiapedia

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Stanowi ono jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaraz obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządzenie mogą wydać jedynie osoby wskazane w Konstytucji, czyli: - Prezydent, - Rada Ministrów, - Prezes Rady Ministrów, - Minister kierujący działem administracji rządowej, - powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji), - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W rozporządzeniu zamieszczane są przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, natomiast nie zamieszcza się w nim przepisów nie zgodnych z ustawą upoważniającą lub innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi; dotyczy to również przepisów karnych jak i odsyłających do przepisów karnych.
Wyróżniamy również rozporządzenie wydane przez Parlament Europejski działający z Radą, które ma ogólny zasięg zastosowania we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę lub przyjęte przez Radę albo Komisję określają powody, dla których zostały przyjęte i odnoszą się do wniosków i opinii wymaganych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Takie rozporządzenie jest zawsze publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest wcielane w życie w określonym dniu, bądź gdy taki dzień nie został wyznaczony, to dwudziestego dnia po publikacji.
Zobacz całość