Oksydiapedia

oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

oksydiapedia

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...

oksydiapedia

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

oksydiapedia

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

oksydiapedia

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

oksydiapedia

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

oksydiapedia

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

oksydiapedia

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

oksydiapedia

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

oksydiapedia

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

oksydiapedia

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

oksydiapedia

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

oksydiapedia

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

oksydan

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

oksydiapedia

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

oksydiapedia

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

oksydiapedia

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

oksydiapedia

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

oksydiapedia

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

oksydiapedia

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

oksydiapedia

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

oksydiapedia

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

oksydiapedia

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

oksydiapedia

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

oksydiapedia

(Polski) Stężenie

(Polski) Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku c...

oksydiapedia

(Polski) Rozpuszczalnik

(Polski) Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia r...

oksydiapedia

(Polski) Gęstość

(Polski) Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmow...

oksydiapedia

(Polski) Sedymentacja

(Polski) Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organic...

oksydiapedia

(Polski) Roztwór

(Polski) Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden ...

oksydiapedia

(Polski) Oczyszczalnia ścieków

(Polski) Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszcz...

oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

(Polski) Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej in...

oksydiapedia

(Polski) Oddzielanie tłuszczu

(Polski) Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego...

oksydiapedia

(Polski) Deflektor

(Polski) Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, ...

oksydiapedia

(Polski) Zlewnia

(Polski) Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają d...

oksydiapedia

(Polski) Adhezja

(Polski) Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząst...

oksydiapedia

(Polski) Koalescencja

(Polski) Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w ...

oksydiapedia

Multistream clarifiers

(Polski) Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, ...

oksydiapedia

Continuous sedimentation

(Polski) Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich w...

oksydiapedia

Periodic sedimentation

(Polski) Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina zn...

oksydiapedia

Runoff calculation

(Polski) Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czas...

oksydiapedia

Settlers

(Polski) Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą ...

oksydiapedia

(Polski) Zawiesina

(Polski) Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z czą...