<< Powrót do oksydiapedii

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do cieków wodnych lub systemów kanalizacyjnych. Może służyć również do zagospodarowanie poprzez rozsączanie  ścieków bytowo – gospodarczych oczyszczonych w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Jego zadaniem jest równomierne i powolne rozprowadzenie w gruncie napływających ścieków. SC 310Możliwość zastosowania na danym terenie drenażu musi być poprzedzona badaniami gruntu, ponieważ od warunków gruntowych zależy możliwość rozsączania. Ważne jest, aby poziom wód gruntowych znajdował się na poziomie 1,5 m poniżej poziomu drenażu oraz aby rodzaj gruntu zapewniał odpowiednie tempo przesiąkania wód – tak, aby nie doszło do podtopienia okolicznych obiektów oraz wypłukania gruntu – osłabienia nośności. Najlepsze są grunty piaszczyste. cSNC00517 Drenaż może być wykonany w postaci:

Skrzynki i komory drenażowe posiadają możliwość magazynowania dużych ilości wód dzięki łączeniu wielu elementów systemu.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferycznego, pierwotnie lub wtórnie (np. wskutek kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią terenu) zanieczyszczona. Jeśli ze względu na swój skład, ścieki deszczowe nie mogą być bezpośrednio wprowadzone do odbiornika (ciek lub grunt), musi zostać zebrana i podczyszczona np. w separatorze ropopochodnych. W skład ścieków opadowych mogą wchodzić: - ścieki deszczowe, - ścieki roztopowe  - pochodzące z topnienie śniegu i lodu, - wody drenażowe - pochodzące z drenażów np. opaskowych wokół budynków, i/lub z infiltracji do kanałów wskutek nieszczelności). Wody drenażowe oraz ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dachów powszechnie określa się jako "umownie czyste" - nie wymagające podczyszczenia. Ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dróg i placów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 "w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego", przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być poddane podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesiny. Rozporządzenie Ministra Środowiska określa następujące dopuszczalne stężenia w ściekach deszczowych wprowadzanych do wód lub do ziemi: - zawiesina ogólna - poniżej 100 mg/l, - węglowodory ropopochodne - poniżej 15 mg/l
oksydiapedia

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w: a)      danej objętości układu, b)      jednostce masy rozpuszczalnika lub roztworu, c)      jednym molu rozpuszczalnika lub mieszaniny. Wartość stężenia można przedstawić  dla ciał fazy stałej, ciekłej i gazowej. Stężenie procentowe jest to udział poszczególnych substancji w roztworze wyrażony w procentach. Pojęcie to oznacza zawartość substancji rozproszonej lub rozpuszczonej w odniesieniu do całości roztworu. Najczęściej wagowe stężenie procentowe wynika liczby gramów związku rozpuszczonego jaka jest obecna w 100 g roztworu. W przypadku roztworów wodnych często stężenie procentowe wyraża liczba gramów danego związku w 100 cm3 roztworu. Postępowanie takie jest uzasadnione przy założeniu, że gęstość roztworu jest w przybliżeniu równa gęstości wody tj. 100g/100cm3. W przypadku bardziej stężonych roztworów powyższe założenie staje się nieprawdziwe i należy uwzględniać różnice gęstości. Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, roztwór
Zobacz całość