<< Powrót do oksydiapedii

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wody związanego z jej ograniczonymi zasobami  oraz obniżenia ilości wytwarzanych ścieków. Wiąże się to ze zmniejszeniem strat wody oraz ładunków emitowanych w ściekach a tym samym z poprawą stanu środowiska naturalnego, czystości wód, gleby.

Cele ekologiczne gospodarki wodno – ściekowej:

Cele społeczne gospodarki wodno – ściekowej:

Gospodarka wodno – ściekowa jest bardzo ważnym zadaniem we Wspólnocie Europejskiej związanym z Zasadą Ekorozwoju oraz z Zasadą Zrównoważonego Rozwoju.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a następnie przepływają wspólnym kanałem wszystkie rodzaje ścieków tj: ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe oraz ścieki opadowe (spływające w czasie dreszczów i odwilży). Kolektory w kanalizacji ogólnospławnej mają zwiększone przekroje dlatego pracują one na pełny przekrój tylko w czasie intensywnych dreszczów, w porze bezdeszczowej są wypełnione jedynie w kilku procentach. Burzowce są to specyficzne obiekty, które zabudowuje się na kanalizacji ogólnospławnej, aby odciążyć kolektory podczas najintensywniejszych opadów, kiedy mogłoby dojść do podtopienia kanalizacji z powodu przepełnionej kanalizacji. Przelewy burzowe pozwalają na odpływ nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do odbiornika z pominięciem oczyszczalni ścieków – następuje zanieczyszczenie odbiorników rozcieńczonymi ściekami bytowo gospodarczymi i przemysłowymi podczas deszczy ulewnych. kanalizacja ogólnospławna Rysunek schematyczny budowy kanalizacji ogólnospławnej Zalety systemu ogólnospławnego:
  • przejrzysty układ sieci,
  • proste działanie związanie z jednym rodzajem kanału odprowadzającym wszystkie ścieki,
  • prostota obsługi i niskie koszty utrzymania sieci.
  Wady systemu ogólnospławnego:
  • duże koszty związane z wykonaniem kolektorów głównych, które muszą być posadowione na znacznych głębokościach ze względu na ich średnice oraz konieczność zachowania strefy przemarzania,
  • dodatkowe koszty budowy przelewów i kanałów burzowych,
  • zwiększone koszty budowy i utrzymania oczyszczalni ścieków ponieważ mimo stosowania przelewów burzowych urządzenia oczyszczające obliczać należy na zwiększoną ilość ścieków dopływających ,
  • powstawanie osadów w sieci poprzez niewielkie prędkości przepływu w kolektorach podczas okresów bezdeszczowych ,
  • zwiększone koszty na etapie realizacji budowy oraz większe koszty pompowni ścieków,
  • możliwość podtapiania piwnic budynków,
  • zanieczyszczanie odbiornika w pierwszej fazie ulewnego deszczu przez wody opadowe odprowadzone przez przelewy burzowe
oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Zobacz całość