<< Powrót do oksydiapedii

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego strumienia, zapewniające stały wypływa bez względu na poziom dopływającego medium. Instaluje się je przed i za urządzeniami podczyszczającymi wody deszczowe (osadniki, separatory), a także przed pompowniami ścieków deszczowych, czyli wszędzie tam gdzie przepływ chwilowy może znacznie przekraczać przepływ nominalny i powodować przeciążenia hydrauliczne i obniżać sprawność urządzeń. Regulatory przepływu Regulator przepływu powinien być wykonany z materiałów nie podatnych na korozję ze względu na jego ciągły kontakt z przepływającym medium. Budowa regulatora różni się w zależności od rodzaju, jednakowym dla wszystkich regulatorów powinien pozostać fakt, że urządzenia te winny pracować jako bezobsługowe, tym samym nie posiadać żadnych elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii. Obsługę prawidłowo zaprojektowanego i działającego regulatora należy ograniczyć do okresowych kontroli stanu regulatora, ewentualnego wyczyszczenia z napływających zanieczyszczeń.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a następnie przepływają wspólnym kanałem wszystkie rodzaje ścieków tj: ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe oraz ścieki opadowe (spływające w czasie dreszczów i odwilży). Kolektory w kanalizacji ogólnospławnej mają zwiększone przekroje dlatego pracują one na pełny przekrój tylko w czasie intensywnych dreszczów, w porze bezdeszczowej są wypełnione jedynie w kilku procentach. Burzowce są to specyficzne obiekty, które zabudowuje się na kanalizacji ogólnospławnej, aby odciążyć kolektory podczas najintensywniejszych opadów, kiedy mogłoby dojść do podtopienia kanalizacji z powodu przepełnionej kanalizacji. Przelewy burzowe pozwalają na odpływ nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do odbiornika z pominięciem oczyszczalni ścieków – następuje zanieczyszczenie odbiorników rozcieńczonymi ściekami bytowo gospodarczymi i przemysłowymi podczas deszczy ulewnych. kanalizacja ogólnospławna Rysunek schematyczny budowy kanalizacji ogólnospławnej Zalety systemu ogólnospławnego:
  • przejrzysty układ sieci,
  • proste działanie związanie z jednym rodzajem kanału odprowadzającym wszystkie ścieki,
  • prostota obsługi i niskie koszty utrzymania sieci.
  Wady systemu ogólnospławnego:
  • duże koszty związane z wykonaniem kolektorów głównych, które muszą być posadowione na znacznych głębokościach ze względu na ich średnice oraz konieczność zachowania strefy przemarzania,
  • dodatkowe koszty budowy przelewów i kanałów burzowych,
  • zwiększone koszty budowy i utrzymania oczyszczalni ścieków ponieważ mimo stosowania przelewów burzowych urządzenia oczyszczające obliczać należy na zwiększoną ilość ścieków dopływających ,
  • powstawanie osadów w sieci poprzez niewielkie prędkości przepływu w kolektorach podczas okresów bezdeszczowych ,
  • zwiększone koszty na etapie realizacji budowy oraz większe koszty pompowni ścieków,
  • możliwość podtapiania piwnic budynków,
  • zanieczyszczanie odbiornika w pierwszej fazie ulewnego deszczu przez wody opadowe odprowadzone przez przelewy burzowe
Zobacz całość