<< Powrót do oksydiapedii

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28-stycznia-2009 Dz.U. Nr 27, poz. 169.w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nie powinny przekraczać 15 mg/l. subs Do substancji ropopochodnych zaliczany między innymi: – benzynę, – ropę naftową oraz substancje pozyskiwane z ropy, – oleje. Substancje ropopochodne mogą znajdować się przy odprowadzaniu wód opadowych przede wszystkim z dróg i autostrad, ulic miejskich, placów postojowych i parkingów, placów manewrowych itp. dlatego konieczne jest stosowanie separatorów substancji ropopochodnych.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną większą, zmniejszający dyspersję układu. Zjawisko koalescencji jest podstawowym procesem wykorzystywanym do rozdzielania faz olejowej (substancji ropopochodnych) oraz wodnej. Proces koalescencji wykorzystywany jest oddzielaczach cieczy lekkich klasy I wg PN-EN 858 (oddzielacze klasy II to oddzielacze grawitacyjne). Zjawisko koalescencji występuje przy użyciu w procesie oczyszczania tzw. wkładów koalescencyjnych. Rozróżnia się następujący ich rodzaje: -  wkłady wielokomórkowe, - wkłady wielostrumieniowe, - wkłady lamelowe. W literaturze oraz w materiałach producentów bardzo często błędnie dzieli się separatory na "koalescencyjne" oraz "lamelowe". Jest to oczywisty błąd logiczny, ponieważ  w separatorach lamelowych oddzielanie cieczy lekkich również następuje wskutek zjawiska koalescencji; Wszystkie separatory klasy I wg PN-EN 858-1, posiadające znakowanie CE, są separatorami koalescencyjnymi, ponieważ jest to jedyny proces fizyczny zapewniający wymaganą skuteczność separacji substancji ropopochodnych.
Zobacz całość