<< Powrót do oksydiapedii

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących do dyrektyw. Dyrektywy te odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. ce     kiedy jaki znak

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone przez klienta w celu udowodnienia spełnienia wymogów właściwych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących produktu. Oświadczenie powinno spełniać określone przez dotyczący go ogół aktów wspólnotowych wymagania oraz zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego identyfikacji w prawodawstwie wspólnotowym. Wyroby powinny zostać poddane przez Producenta procedurze oceny zgodności przez wystawieniem Deklaracji Zgodności oraz, jeśli nakazują tak odrębne przepisy, uzyskać właściwe certyfikaty. Na wyrobach posiadających Deklarację Zgodności Producent umieszcza znak CE. Deklaracja zgodności identyfikuje wyroby za pomocą:
 • nazwy produktu,
 • kodu produktu lub innego jednoznacznego odnośnika (niepowtarzalnego identyfikatora produktu),
 • nazwy i adresu producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela,
 • odwołań do norm zharmonizowanych lub odniesień do specyfikacji w stosunku do których deklarowana jest zgodność,
 • informacji dodatkowych: podpisu osoby wystawiającej, miejscowości, daty,
Deklaracja Własności Użytkowych Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG ustalająca europejski system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek (Construction Products Directive - CPD) została zastąpiona przez stosowane bezpośrednio Rozporządzenie Unii Europejskiej Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation - CPR). Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej w branży budowlanej MUSZĄ, po ponad dwuletnim okresie przygotowań, stanąć przed koniecznością spełnienia nowych wymagań. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CPR dotyczą wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Obowiązkiem producenta wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporządzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie znaku CE. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej. Do Deklaracji należy dołączyć także instrukcje stosowania wyrobu oraz  informacje dotyczące bezpieczeństwa. Deklaracja Właściwości Użytkowych – jest to dokument wymagany przy udostępnianiu i wprowadzaniu na rynek i wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną. Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:
 • numer Deklaracji Właściwości Użytkowych,
 • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
 • dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta,
 • dane producenta,
 • zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu,
 • numer referencyjny i datę wydania,
 • system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • informacja o udziale jednostki notyfikowanej,
Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawać po tej dacie wyroby wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane do końca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy). deklaracja Wizualizacja zmian na Rynku Wyrobów Budowlanych
oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach budowlanych .   b   kiedy jaki znak
Zobacz całość