Produkty

W trosce o przyszłość naszego środowiska coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości odprowadzanych ścieków opadowych. Stawiając czoło problemowi, stworzyliśmy szeroki zakres produktów, stanowiących niezbędny element każdego systemu odprowadzania wód deszczowych i ścieków. Nasze produkty oferujemy zarówno w wykonaniu standardowym, jak i indywidualnym – dostosowanym do specyfiki przedsięwzięcia oraz pełnionej funkcji – w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne, stal, beton, żywice). Produkty - witraż

Separatory substancji ropopochodnych Separatory ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne, do montażu w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią), lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, bądź w terenach zielonych (nieprzejazdowych). Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy odprowadzaniu  wód opadowych z dróg i autostrad, ulic miejskich, […]

Zbiorniki i osadniki KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zbiorniki OKSYD-ZR mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wielo- kubaturowej retencji cieczy. Trzon produkcji stanowią układy zbiorników retencyjnych wody deszczowej oraz wody na cele przeciwpożarowe, przeznaczone do zabudowania w zewnętrznych systemach wod-kan. Dzięki elastycznej technologii, nasze zbiorniki doskonale dopasowują wymaganą pojemność retencyjną do lokalnych warunków zabudowy.

Armatura kanalizacyjna Pompownie

W systemach kanalizacji niezbędnym elementem są specjalne obiekty oraz urządzenia, które umożliwiają skuteczną i bezpieczną pracę sieci, bez ryzyka jej przeciążenia czy zatkania. Posiadamy w swojej ofercie całą gamę regulatorów przepływu, klap zwrotnych i zastawek kanałowych. Zajmujemy się również doborem i dostarczaniem przepompowni wód deszczowych oraz ścieków.  

Systemy oczyszczania ścieków Podczyszczanie ścieków

Firma OKSYDAN posiada w ofercie gamę oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych. Oprócz tego oferujemy urządzenia do podczyszczania oraz oczyszczania ścieków, systemy oczyszczania ścieków technologicznych np. ścieków z gastronomii, z laboratoriów chemicznych, lub ścieków przemysłowych.

Zagospodarowanie wód deszczowych 04

W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu działki do miejskiej kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika, często jedyną możliwością zagospodarowania wody deszczowej jest infiltracja terenowa. Zagospodarowanie wód deszczowych to przede wszystkim systemy retencyjno-rozsączające w postaci komór lub skrzynek drenażowych. Oferujemy również systemy odzysku wody deszczowej na cele bytowo-gospodarcze.

Oksydiapedia

oksydiapedia

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną większą, zmniejszający dyspersję układu. Zjawisko koalescencji jest podstawowym procesem wykorzystywanym do rozdzielania faz olejowej (substancji ropopochodnych) oraz wodnej. Proces koalescencji wykorzystywany jest oddzielaczach cieczy lekkich klasy I wg PN-EN 858 (oddzielacze klasy II to oddzielacze grawitacyjne). Zjawisko koalescencji występuje przy użyciu w procesie oczyszczania tzw. wkładów koalescencyjnych. Rozróżnia się następujący ich rodzaje: -  wkłady wielokomórkowe, - wkłady wielostrumieniowe, - wkłady lamelowe. W literaturze oraz w materiałach producentów bardzo często błędnie dzieli się separatory na "koalescencyjne" oraz "lamelowe". Jest to oczywisty błąd logiczny, ponieważ  w separatorach lamelowych oddzielanie cieczy lekkich również następuje wskutek zjawiska koalescencji; Wszystkie separatory klasy I wg PN-EN 858-1, posiadające znakowanie CE, są separatorami koalescencyjnymi, ponieważ jest to jedyny proces fizyczny zapewniający wymaganą skuteczność separacji substancji ropopochodnych.
oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczu i wody. Ścieki wprowadzane są do komory osadnika króćcem wlotowym, gdzie następuje sedymentacja części stałych, następnie przepływają do komory separacji gdzie cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą gęstość od cząstek wody flotują na powierzchnię. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do króćca wylotowego poprzez odpowiednio wykonany syfon odpływowy. Na wlocie i wylocie wewnątrz separatora zamontowane są deflektory o kształcie wspomagającym odpowiedni przepływ ścieków, oraz zapobiegające wydostaniu się tłuszczu ze zbiornika. Hasła pokrewne: koalescencja, osadniki, gęstość,
oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Zobacz całość