Armatura kanalizacyjna

armatura kanalizacyjna

W systemach kanalizacji niezbędnym elementem są specjalne obiekty oraz urządzenia, które umożliwiają skuteczną i bezpieczną pracę sieci, bez ryzyka jej przeciążenia czy zatkania. Na armaturę kanalizacyjną oferowaną przez nas, składa się gama nowoczesnych regulatorów przepływu, pompowni, zastawek kanałowych, czy klap zwrotnych.

Regulatory świetnie sprawdzą się w systemach zbiorników retencyjnych, odpowiednio kontrolując napływ ścieków. Oferowane systemy przepompowni mogą być wykonane z rozmaitych materiałów (np. stal czy żelbet) i mieć wbudowane różne wirniki. Z kolei zastawki, jak i klapy pomogą w bezpieczny i łatwy sposób odciąć dopływ cieczy.

Zachęcamy do sprawdzenia realizacji i wybrania właściwego, spełniającego wszelkie normy i wymagania systemu armatury kanalizacyjnej.

 

Regulatory przepływu Regulatory przepływu

Regulatory przepływu stanowią idealne rozwiązanie dla układów retencji jako element regulujący odpływ ze zbiorników. Regulatory normalizują przepływ napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Rozwinęliśmy cały szereg rozwiązań urządzeń regulujących, dopasowując je do różnych warunków montażu raz eksploatacji. W naszej ofercie regulatorów przepływu znajdują się […]

Pompownie przepompownie

Przepompownie OKSYPOMP to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urządzenia stosowane w układach kanalizacji grawitacyjno-tłocznej do przetłaczania ścieków bytowo – gospodarczych, wód opadowych i drenażowych, oraz ścieków technologicznych. Oferowane przez naszą firmę pompownie i przepompownie wykonywane są w oparciu o najlepsze rozwiązania materiałowe i technologiczne, co daje wymierne korzyści w postaci długoletniej bezawaryjnej pracy [wpdm_tree]

Klapy zwrotne klapy zwrotne

Klapy zwrotne OKSYDAN znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie może mieć miejsce cofnięcie się wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej. Klapy zwrotne działają na wskutek wzrostu ciśnienia za klapą, które przewyższając wartość ciśnienia w przewodzie podczas próby powrotu ścieków opadowych powodując samoczynne zamknięcie klapy. Zapewniają jednokierunkowy przepływ medium i jednocześnie poprawną pracę sieci kanalizacji deszczowej.

Zastawki kanałowe Zastawki kanałowe

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, zastawki kanałowe mają zastosowanie przede wszystkim w systemach kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Mogą być zabudowane  na kanałach grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej w komorach lub studniach, lub na wylotach do cieków wodnych. Zastawki kanałowe jako urządzenia hydrotechniczne posiadają szerokie i praktyczne zastosowanie w budownictwie wodnym, przemyśle oraz na […]

Oksydiapedia

oksydiapedia

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określonego punktu – np. do rzeki czy jeziora. Zlewnia jest podstawowym, naturalnym obszarem dla bilansu wodnego. Pojęcie zlewni dotyczy zarówno wód powierzchniowych, jak również wód podziemnych. Te drugie czasami charakteryzują się odmiennym spływem, więc stosowany jest podział na dwa typy zlewni: -   zlewnia hydrogeologiczna – dotycząca spływu podziemnego -   zlewnia topograficzna – dotycząca spływu powierzchniowego Zlewnia jest najważniejszym odnośnikiem przy sporządzaniu hydrologicznego bilansu wodnego danego obszaru. Zlewnię charakteryzuje wiele pojęć. Jednym z podstawowych jest dział wodny, który stanowi granicę między zlewniami, a więc wyznacza tereny z których spływ wody następuje do oddzielnych odbiorników. Działy wodne dzielą się na kilka typów. Dział kontynentalny oddziela zlewiska mórz, dział wodny rzędu I rozdziela zlewnie rzek I rzędu, a więc takich, które uchodzą do morza. Dział II rzędu rozdziela dorzecza rzek II rzędu – takich, które dopływają do rzek I rzędu. Analogicznie działać będzie dział wodny rzędu III – oddziela on zlewnie rzek III rzędu, czyli takich, które dopływają do rzek rzędu II. Wyróżnia się również dział topograficzny. Dotyczy on spływu powierzchniowego i biegnie prostopadle do poziomic, wzdłuż grzbietów wzniesień. Dział podziemny to granice zlewni hydrogeologicznych i wyznaczany jest przez uformowanie zwierciadła wód. Pozostałe parametry zlewni dotyczą jej wymiarów i kształtu, a także rzeźby. Z najważniejszych wymienić można:
Długość zlewni L [km] Najdłuższy odcinek w prostej linii między ujściem i punktem, który jest najbardziej oddalony na dziale wodnym
Średnia szerokość zlewni B [km] Stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej
Długość maksymalna Lmaks [km] Długość doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka źródłowego
Obwód zlewni P [km] Długość działu wodnego, którą określa się na podstawie mapy topograficznej
Powierzchnia zlewni A [km2] Powierzchnia ograniczona topograficznym działem wodnym
Wskaźnik kolistości zlewni Ck stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni
Wskaźnik wydłużenia zlewni Cw iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax
Wysokość maksymalna zlewni Hmax [m n.p.m.] Najwyższa rzędna terenu na obszarze zlewni
Wysokość minimalna zlewni Hmin [m n.p.m.] Minimalna rzędna terenu na obszarze zlewni
Deniwelacja terenu ∆H [m] Różnica między wysokością minimalną a maksymalną zlewni
Poza powyższymi parametrami, zlewnię opisać można również za pomocą warunków hydrograficznych na obszarze zlewni. Do takich parametrów zaliczymy: długość rzeki, wskaźnik rozwinięcia rzeki, krętość rzeki, a także spadek wyrównany. Istotna będzie również obecność obszarów leśnych, kamienistych nieużytków, roślinności różnego rodzaju. Cechy te mają bardzo duży wpływ na zdolność retencyjną zlewni, czyli inaczej mówiąc – na zdolność zatrzymywania wody opadowej.
oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Zobacz całość