Neutralisers

Sorry, this entry is only available in Polski.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Sorry, this entry is only available in Polski.

Pyt. Który system neutralizacji jest dla mnie najlepszy?

Dobór systemu neutralizacji zależy od charakteru ścieków, które należy zobojętnić. Jeżeli ścieki będą miały charakter głównie kwaśny, wtedy wystarczy zastosować tradycyjny neutralizator ścieków kwaśnych, którego konstrukcja oparta jest na złożu o charakterze alkalicznym. Jeżeli dopływające ścieki będą charakteryzowały się dużą nierównomiernością pH, należy zastosować system neutralizacji oparty na automatycznym dozowaniu kwasu lub zasady, w zależności od chwilowego pH ścieków. Uniknie się w ten sposób odprowadzania ścieków o zbyt niskim lub zbyt wysokim pH.

Pyt. Jakie dane są potrzebne do doboru neutralizatora?

W przypadku zastosowania neutralizatora opartego na złożu, należy podać maksymalny przepływ godzinowy ścieków, które należy poddać procesowi neutralizacji. Pomocne są również informacje o charakterze ścieków i ich składzie ( o ile są dostępne). Ważne jest podanie informacji, czy neutralizator będzie posadowiony pod posadzką, w terenie czy jako wolnostojący w pomieszczeniu.

W przypadku systemu opartego o automatyczne dozowanie reagentów, należy podać przepływ ścieków, ich skład (jeżeli jest dostępny), jaki jest charakter ścieków (kwaśny, zasadowy lub jeden i drugi przy nierównomiernym dopływie).  Jakie są warunki pH dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji (jeżeli zostały wydane) oraz czy są szczególne wymagania co do automatyki, pomiarów innych parametrów, dodatkowej armatury, itp., czy system będzie posadowiony pod posadzką czy jako wolnostojący.

Pyt. Czy firma OKSYDAN wykonuje usługę instalacji systemu oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną?

Tak, firma OKSYDAN wykonuje dodatkowo usługę montażu i kalibracji systemu neutralizacji wraz z rozruchem technologicznym oraz świadczy usługi w ramach obsługi systemu, kalibracji urządzeń i dostawy materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania i po okresie gwarancyjnym.

Oksydiapedia

oksydiapedia

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji na neutralny (pH ok. 7,0). Neutralizację ścieków przeprowadza się poprzez wzajemne wymieszanie ścieków kwaśnych i zasadowych (jeżeli ich skład pozwala na to) oraz poprzez dozowanie do ścieków reagentów o charakterze kwaśnym bądź zasadowym. Neutralizacja ścieków kwaśnych może odbywać się również poprzez przepływ ścieków kwaśnych przez złoże o charakterze alkalicznym. Hasła pokrewne: pHRoztwór, Stężenie, Oczyszczalnia ścieków
oksydiapedia

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych, ścieków, itd. Tradycyjnie, pH  definiuje się jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+). Skala pH zawiera się w przedziale 0-14, tj. od najbardziej kwaśnego pH, poprzez neutralne (pH=7,0) aż do silnie zasadowego (pH=14). pH ścieków, a możliwość ich wprowadzania do kanalizacji W związku z agresywnym oddziaływaniem na elementy systemu kanalizacyjnego ścieków o zbyt niskim lub wysokim pH (rury,studnie,pompy,itp.), przepisy określają jej dopuszczalny zakres wartości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. "w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych", pH ścieków powinno mieścić się w zakresie 6,5-9,0.
Read more