Chamber system

Sorry, this entry is only available in Polski.

Komory drenażowe SC-310 i SC-740 mogą być montowane pod drogami, parkingami i placami manewrowymi, chodnikami, a także w terenach zielonych, pod murawami stadionów, na terenach rekreacyjnych mieszkalnych, przemysłowych itp. wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne i tam, gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. Posiadają bardzo duże pojemności instalacyjne – od 0,9 m3 do 2,6 m3 wody opadowej. Pozwala to na zagospodarowanie znacznych ilości wód opadowych na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna 14,5 tony/oś umożliwia stosowanie komór w projektach drogowych. Komory idealnie wpasowują się w istniejącą infrastrukturę i pozwalają na elastyczne projektowanie.

SC 310

KOMORA OKSY-SC 310

Wysokość:           0,41 m

Szerokość:           0,86 m

Długość mont.:   2,17m

Pojemność:         0,90-1,20 m3

KOMORA OKSY-SC 740SC 740

Wysokość:          0,76 m

Szerokość:          1,30 m

Długość mont.:   2,17 m

Pojemność:         2,12-2,60 m3

KOMORA OKSY-MC 3500MC 3500

Wysokość:          1,14 m

Szerokość:          1,96 m

Długość mont.:   2,17 m

Pojemność:         5,01-5,43 m3

KOMORA OKSY-MC 4500MC 4500

Wysokość:          1,51 m

Szerokość:          2,54 m

Długość mont.:   1,32 m

Pojemność:         4,60-4,91 m3
Zalety systemu drenażowego OKSY-EKO:

– bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) – np. ładowna ciężarówka

– duża pojemność pojedynczej komory i nieograniczona pojemność całego systemu

– prosty i szybki montaż systemu

– możliwość zastosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych (min. przykrycie 46 cm)

– możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny

– możliwość inspekcji oraz czyszczenia pod ciśnieniem

– możliwość rozbudowy lub przeniesienia i ponownego wykorzystania

– możliwość wykorzystania zgromadzonej wody na cele podlewania zieleni, spłukiwania toalet, itp.

 


 

Sorry, this entry is only available in Polski.

Pyt: Jakie warunki gruntowo-wodne są odpowiednie dla stosowania infiltracji

Ogólna zasada jest taka, że im większy współczynnik filtracji gruntu, tym lepsze możliwości infiltracji. Niemniej jednak, projekt systemu komór rozsączających  należy poprzedzić badaniami geologicznymi podłoża w miejscu ich lokalizacji. Drugą istotną sprawą jest poziom wód gruntowych oraz jego wahania w czasie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że system rozsączania będzie pełnił swoją funkcję jedynie wtedy, gdy przez cały okres użytkowania poziom zwierciadła wód gruntowych będzie utrzymywał się min. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia systemu. Każdorazowo należy przeanalizować jakie ilości wody możemy bezpiecznie rozsączyć, biorąc pod uwagę potencjał ich odbiornika (podpowierzchniowy spływ wód zaskórnych).

Pyt: Skrzynki czy komory drenażowe – co wybrać?

Oba rozwiązania mogą pełnić te same funkcje w systemie odwadniającym (rozsączanie wód do gruntu, zbiornik retencyjny, itp.). Biorąc pod uwagę perspektywiczny czas użytkowania systemu fundamentalna staje się możliwość konserwacji i czyszczenia. Jedynie w przypadku komór drenażowych czynności można przeprowadzić skutecznie (o ile w ogóle jest to możliwe w przypadku skrzynek). Ogromną zaletą komór drenażowych OKSY-EKO jest możliwość przeprowadzenia inspekcji (np. kamerą) oraz czyszczenia pod ciśnieniem. Nie do przecenienia jest również bardzo duża wytrzymałość komór drenażowych w stosunku do skrzynek (max. obciążenie komunikacyjne 14,5 t / oś – tj. ładowna ciężarówka)

Oksydiapedia

oksydiapedia

(Polski) Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określonego punktu – np. do rzeki czy jeziora. Zlewnia jest podstawowym, naturalnym obszarem dla bilansu wodnego. Pojęcie zlewni dotyczy zarówno wód powierzchniowych, jak również wód podziemnych. Te drugie czasami charakteryzują się odmiennym spływem, więc stosowany jest podział na dwa typy zlewni: -   zlewnia hydrogeologiczna – dotycząca spływu podziemnego -   zlewnia topograficzna – dotycząca spływu powierzchniowego Zlewnia jest najważniejszym odnośnikiem przy sporządzaniu hydrologicznego bilansu wodnego danego obszaru. Zlewnię charakteryzuje wiele pojęć. Jednym z podstawowych jest dział wodny, który stanowi granicę między zlewniami, a więc wyznacza tereny z których spływ wody następuje do oddzielnych odbiorników. Działy wodne dzielą się na kilka typów. Dział kontynentalny oddziela zlewiska mórz, dział wodny rzędu I rozdziela zlewnie rzek I rzędu, a więc takich, które uchodzą do morza. Dział II rzędu rozdziela dorzecza rzek II rzędu – takich, które dopływają do rzek I rzędu. Analogicznie działać będzie dział wodny rzędu III – oddziela on zlewnie rzek III rzędu, czyli takich, które dopływają do rzek rzędu II. Wyróżnia się również dział topograficzny. Dotyczy on spływu powierzchniowego i biegnie prostopadle do poziomic, wzdłuż grzbietów wzniesień. Dział podziemny to granice zlewni hydrogeologicznych i wyznaczany jest przez uformowanie zwierciadła wód. Pozostałe parametry zlewni dotyczą jej wymiarów i kształtu, a także rzeźby. Z najważniejszych wymienić można:
Długość zlewni L [km] Najdłuższy odcinek w prostej linii między ujściem i punktem, który jest najbardziej oddalony na dziale wodnym
Średnia szerokość zlewni B [km] Stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej
Długość maksymalna Lmaks [km] Długość doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka źródłowego
Obwód zlewni P [km] Długość działu wodnego, którą określa się na podstawie mapy topograficznej
Powierzchnia zlewni A [km2] Powierzchnia ograniczona topograficznym działem wodnym
Wskaźnik kolistości zlewni Ck stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni
Wskaźnik wydłużenia zlewni Cw iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax
Wysokość maksymalna zlewni Hmax [m n.p.m.] Najwyższa rzędna terenu na obszarze zlewni
Wysokość minimalna zlewni Hmin [m n.p.m.] Minimalna rzędna terenu na obszarze zlewni
Deniwelacja terenu ∆H [m] Różnica między wysokością minimalną a maksymalną zlewni
Poza powyższymi parametrami, zlewnię opisać można również za pomocą warunków hydrograficznych na obszarze zlewni. Do takich parametrów zaliczymy: długość rzeki, wskaźnik rozwinięcia rzeki, krętość rzeki, a także spadek wyrównany. Istotna będzie również obecność obszarów leśnych, kamienistych nieużytków, roślinności różnego rodzaju. Cechy te mają bardzo duży wpływ na zdolność retencyjną zlewni, czyli inaczej mówiąc – na zdolność zatrzymywania wody opadowej.
oksydiapedia

(Polski) Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Read more