Oksydiapedia

Abrazja

Abrazja to proces zużycia ściernego. Związany jest on z powierzch...

Adhezja

Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząsteczkowych...

Deflektor

Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, na jego d...

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmowanej prze...

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną wię...

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ście...

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdział...

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwani...

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których...

Osadniki

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją j...

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia roztworu w...

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden z nich po...

Sedymentacja ciągła

Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich warunków o...

Sedymentacja okresowa

Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina znajduje si...

Sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w ci...

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastrukt...

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemiczneg...

Zawiesina

Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z cząstek ciał...

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określo...

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...