Oksydiapedia

3

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określo...

Zawiesina

Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z cząstek ciał...

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemiczneg...

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastrukt...

Sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w ci...

Sedymentacja okresowa

Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina znajduje si...

Sedymentacja ciągła

Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich warunków o...

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden z nich po...

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia roztworu w...

Osadniki

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją j...

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których...

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwani...

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdział...

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ście...

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną wię...

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmowanej prze...

Deflektor

Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, na jego d...

Adhezja

Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząsteczkowych...

Abrazja

Abrazja to proces zużycia ściernego. Związany jest on z powierzch...