<< Powrót do oksydiapedii

rozporządzenie

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Stanowi ono jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaraz obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządzenie mogą wydać jedynie osoby wskazane w Konstytucji, czyli:
– Prezydent,
– Rada Ministrów,
– Prezes Rady Ministrów,
– Minister kierujący działem administracji rządowej,
– powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji),
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
W rozporządzeniu zamieszczane są przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, natomiast nie zamieszcza się w nim przepisów nie zgodnych z ustawą upoważniającą lub innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi; dotyczy to również przepisów karnych jak i odsyłających do przepisów karnych.

Wyróżniamy również rozporządzenie wydane przez Parlament Europejski działający z Radą, które ma ogólny zasięg zastosowania we wszystkich państwach członkowskich.
Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę lub przyjęte przez Radę albo Komisję określają powody, dla których zostały przyjęte i odnoszą się do wniosków i opinii wymaganych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Takie rozporządzenie jest zawsze publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest wcielane w życie w określonym dniu, bądź gdy taki dzień nie został wyznaczony, to dwudziestego dnia po publikacji.

ProduktyPokrewne hasła

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę tec...
Zobacz całość