<< Powrót do oksydiapedii

ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe – woda pochodzenia atmosferycznego, pierwotnie lub wtórnie (np. wskutek kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią terenu) zanieczyszczona. Jeśli ze względu na swój skład, ścieki deszczowe nie mogą być bezpośrednio wprowadzone do odbiornika (ciek lub grunt), musi zostać zebrana i podczyszczona np. w separatorze ropopochodnych. W skład ścieków opadowych mogą wchodzić:

– ścieki deszczowe,

– ścieki roztopowe  – pochodzące z topnienie śniegu i lodu,

– wody drenażowe – pochodzące z drenażów np. opaskowych wokół budynków, i/lub z infiltracji do kanałów wskutek nieszczelności).

Wody drenażowe oraz ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dachów powszechnie określa się jako “umownie czyste” – nie wymagające podczyszczenia.

Ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dróg i placów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 “w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego“, przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być poddane podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesiny.

Rozporządzenie Ministra Środowiska określa następujące dopuszczalne stężenia w ściekach deszczowych wprowadzanych do wód lub do ziemi:

– zawiesina ogólna – poniżej 100 mg/l,

– węglowodory ropopochodne – poniżej 15 mg/l

ProduktyPokrewne hasła

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...

Określanie wielkości spływu

[:pl]Każdy deszcz charakteryzuje się: -        ...
Zobacz całość