<< Powrót do oksydiapedii

zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpożarowe powinien wynosić 5, 10 lub 20 dm3/s w zależności od charakteru budynku. Warunki przeciwpożarowe reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
ppoż

Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru występuje dla:
• Jednostek osadniczych,
• Budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
• Obiektów przemysłowych i magazynowych,
• Zbiorników i magazynów cieczy i gazów palnych,
• Obiektów gospodarki rolnej,
Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie określonego w ww. Rozporządzeniu przepływu wody na cele przeciwpożarowe zapas wody można zgromadzić w zbiorniku przeciwpożarowym o określonej przepisami pojemności.

Zbiorniki przeciwpożarowe podlegają przepisom określonym przez Polską Normę PN-B-02857/1982 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wyposażenia ogólne”. Zgodnie z Normą zbiorniki OKSYDAN są zbiornikami podziemnymi krytymi posiadają określone przepisami wyposażenie podstawowe:
• Szczelne nadbudowy do poziomu terenu wyposażone w drabinki lub stopnie złazowe,
• Zamykane na zamek lub kłódkę pokrywy,
• Króćce wentylacyjne,
• Króćce dopływowe – do zasilania zbiornika wodą wodociągową, wyposażone w samoczynnie działający zawór pływakowy, odcinający dopływ wody po napełnieniu zbiornika,
• Króciec z zabudowaną zasuwą do opróżniania zbiornika,
• Przelew awaryjny – zabezpiecza zbiornik przed przepełnieniem,

Oraz wyposażenie opcjonalne:
• Czujniki poziomu z instalacją alarmową,
• Sondy hydrostatyczne,
• Czujniki otwarcia pokryw,
• Zewnętrzne systemy monitoringu,
• Armaturę odcinającą,
• Płaszcz ocieplający,
• i inne,

Pobór wody ze zbiornika pożarowego podziemnego może być wykonany w postaci kilku wariantów:
• Pompa zatapialna umieszczona wewnątrz zbiornika,
• Pompa zatapialna umieszczona w wydzielonej studzience ssawnej,
• Pompa niezatapialna umieszczona w wydzielonej suchej komorze pomp wewnątrz zbiornika pożarowego,
• Pompa niezatapialna umieszczona w wydzielonej suchej komorze pomp poza zbiornikiem przeciwpożarowym,
• Układ pompowy umieszczony wewnątrz budynku pompowni.

Produkty


Pokrewne hasła

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mając...
Zobacz całość