Neutralizatory ścieków

neutralizatory ścieków

Neutralizatory ścieków OKSYDAN-N są przeznaczone do korekty wartości pH ścieków, w przypadku ich zbyt kwaśnego lub zasadowego charakteru, uniemożliwiającego wprowadzenie ich do kanalizacji.

W urządzeniach wykorzystuje się procesy zobojętnienia na drodze wymiany jonowej, bądź dozowania odpowiednich odczynników chemicznych. Posiadamy w swojej ofercie urządzenia zarówno do zabudowy wolnostojącej, jak i podziemnej. Wszystkie urządzenia wykonywane są z materiałów niepodatnych na agresywny charakter dopływających ścieków (PEHD, stal nierdzewna).

Neutralizatory ścieków najczęściej znajdują zastosowanie na następujących obiektach:

– stacje złomowania pojazdów,

– laboratoria chemiczne,

– pomieszczenia przechowywania baterii, akumulatorownie,

– zakłady chemiczne.

 

1. NEUTRALIZACJA NA ZŁOŻU DOLOMITOWYM  – NEUTRALIZATORY OKSYDAN-NK

OKSYDAN-NK neutralizator kwasów (rys.1)Neutralizatory kwasów ze złożem dolomitowym typu OKSYDAN-NK służą do zobojętniania ścieków kwaśnych odprowadzanych do kanalizacji. Ścieki doprowadzone są poprzez króciec wlotowy do zbiornika i przechodzą z dołu do góry przez polietylenową kolumnę neutralizującą wypełnioną tłuczniem marmurowym, gdzie następuje ich zobojętnienie. Zneutralizowane ścieki kierowane są poprzez króciec wylotowy do kanalizacji. Wsad pakietu neutralizacyjnego instalowany we wkładce z PCV. Neutralizator powinien podlegać regularnej kontroli, aby jeżeli to konieczne dodać wsadu neutralizacyjnego.

2. Systemy neutralizacji OKSYDAN-NKZ

Systemy neutralizacji OKSYDAN-NKZ służą do skutecznej i łatwej neutralizacji ścieków pochodzących z laboratoriów, stacji złomowania pojazdów, akumulatorowni, zakładów przemysłowych i innych ścieków kwaśnych lub zasadowych. Ścieki zneutralizowane w systemie neutralizacji OKSYDAN-NKZ spełniają wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Wg. powyższego Rozporządzenia, pH ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych powinno mieścić się w przedziale pH 6,5-9,5.

W skład systemu neutralizacji wchodzą:

– zbiornik neutralizatora wykonany z PEHD, do którego dozowane są reagenty,
– mieszadło zapewniające skuteczne wymieszanie reagentów ze ściekami,
– aparatura kontrolno-pomiarowa umiejscowiona w szafce sterowniczej,
– pompy dozujące kwas/zasadę,
– elektrozawór lub pompa ścieków zneutralizowanych,
– zbiorniki kwasu i/lub zasady umieszczone w tacy ociekowej, zabezpieczającej przed wyciekiem reagentów,
– niezbędna armatura,
– czujniki poziomu cieczy w zbiorniku,
– elektroda pH,
– czujniki poziomu kwasu/zasady w zbiornikach wraz z alarmem niskiego stanu (opcja),
– moduł powiadomień (np. GSM lub Ethernet )
– opcja,
– opcjonalnie dodatkowa aparatura do pomiarów np. Redox oraz armatura w zależności od potrzeb, na życzenie Klienta,
– zbiornik buforowy dla instalacji o dużych przepływach (opcja).

System neutralizacji dobierany jest w każdym przypadku indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od Klienta, takich jak: natężenie przepływu ścieków, charakter ścieków, skład, warunki instalacji systemu, oczekiwania co do pracy systemu itp.

ZALETY URZĄDZENIA:

  • Prosta i niezawodna konstrukcja,

  • W pełni zautomatyzowany proces neutralizacji ścieków,

  • Łatwa obsługa nie wymagająca ciągłego nadzoru,

  • Dwustopniowy układ neutralizacji umożliwiający zarówno podwyższanie i/lub obniżanie pH,

  • Odporność systemu na brak przepływu ścieków,

  • Możliwość zabudowy pod posadzką lub jako urządzenie wolnostojące.

 


Pyt. Który system neutralizacji jest dla mnie najlepszy?

Dobór systemu neutralizacji zależy od charakteru ścieków, które należy zobojętnić. Jeżeli ścieki będą miały charakter głównie kwaśny, wtedy wystarczy zastosować tradycyjny neutralizator ścieków kwaśnych, którego konstrukcja oparta jest na złożu o charakterze alkalicznym. Jeżeli dopływające ścieki będą charakteryzowały się dużą nierównomiernością pH, należy zastosować system neutralizacji oparty na automatycznym dozowaniu kwasu lub zasady, w zależności od chwilowego pH ścieków. Uniknie się w ten sposób odprowadzania ścieków o zbyt niskim lub zbyt wysokim pH.

Pyt. Jakie dane są potrzebne do doboru neutralizatora?

W przypadku zastosowania neutralizatora opartego na złożu, należy podać maksymalny przepływ godzinowy ścieków, które należy poddać procesowi neutralizacji. Pomocne są również informacje o charakterze ścieków i ich składzie ( o ile są dostępne). Ważne jest podanie informacji, czy neutralizator będzie posadowiony pod posadzką, w terenie czy jako wolnostojący w pomieszczeniu.

W przypadku systemu opartego o automatyczne dozowanie reagentów, należy podać przepływ ścieków, ich skład (jeżeli jest dostępny), jaki jest charakter ścieków (kwaśny, zasadowy lub jeden i drugi przy nierównomiernym dopływie).  Jakie są warunki pH dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji (jeżeli zostały wydane) oraz czy są szczególne wymagania co do automatyki, pomiarów innych parametrów, dodatkowej armatury, itp., czy system będzie posadowiony pod posadzką czy jako wolnostojący.

Pyt. Czy firma OKSYDAN wykonuje usługę instalacji systemu oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną?

Tak, firma OKSYDAN wykonuje dodatkowo usługę montażu i kalibracji systemu neutralizacji wraz z rozruchem technologicznym oraz świadczy usługi w ramach obsługi systemu, kalibracji urządzeń i dostawy materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania i po okresie gwarancyjnym.

Oksydiapedia

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH śc...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasa...
Zobacz całość