Ochrona przed cofką

Klapy zwrotne

klapa zwrotna KKPE kołnierzowa (2)

W wyniku coraz większego rozprzestrzeniania się zabudowy oraz utwardzania terenu powstaje potrzeba odprowadzenia wód opadowych do najbliższego odbiornika. Duże ilości ścieków deszczowych dopływających do rzek i strumieni powodują często znaczny wzrost poziomu wody. Taka sytuacja sprawia, że sieć kanalizacyjna coraz częściej narażona jest na podtopienia. Firma Oksydan wyszła naprzeciw temu problemowi tworząc szeroką gamę klap zwrotnych. Urządzenia te służą do przeciwdziałania zjawisku cofki poprzez zamknięcie kanału przy wstecznym przepływie ścieków. Klapy zwrotne OKSYDAN wykonywane są ze stali nierdzewnej lub z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Materiały te są odporne na korozję oraz działanie ścieków agresywnych. Elementy mocujące klapę, odciążenie / dociążenie są wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej, lub kwasoodpornej. Klapy firmy Oksydan cechuje łatwy montaż jak również brak potrzeby dodatkowej konserwacji i stosowania powłok ochronnych. W zależności od potrzeb klapy mogą być wykonywane jako płaskie lub skośne, kołnierzowe lub bose, do montażu w studni kanalizacyjnej, sieciowe. Oprócz podstawowego typoszeregu urządzeń możliwe jest indywidualne podejście do rozwiązania konstrukcji klapy zgodnie z życzeniem klienta.

Przykładowe zastosowania

Etapy pracy urządzenia

I – klapa jest w pozycji zamkniętej pod wpływem swego ciężaru,

II – otwarcie klapy następuje przy nagromadzeniu się w rurociągu odpowiedniej ilości ścieków deszczowych, moment otwarcia określany jest zwykle dla wypełnienia 0,15-0,2, ale może zostać zaprojektowany na inną wartość,

III – klapa zostaje w pozycji otwartej tak długo jak utrzymywany jest podwyższony poziom cieczy w przewodzie na który została zaprojektowana,

IV –pod wpływem swego ciężaru przy spadku wartości strumienia, bądź przy wzroście ciśnienia hydrostatycznego na zewnątrz klapy, następuje powrót do pozycji zamkniętej.

Zastawki kanałowe

Innym typem urządzeń oferowanych przez firmę OKSYDAN do ochrony przed cofką są zastawki kanałowe. Zastawki kanałowe mają zastosowanie przede wszystkim w systemach kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Mogą być zabudowane na kanałach grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej w komorach lub studniach, lub na wylotach do cieków wodnych. Zastawki kanałowe stosuje się wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce cofnięcie się wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz tam, gdzie z powodów technologicznych konieczne jest odcięcie dopływu cieczy. Urządzenia instalowane są głównie na wylotach kanalizacji opadowej do rzek, także rowów melioracyjnych, i innych odbiorników ścieków opadowych o zmiennym poziomie zwierciadła wody. Znajdują zastosowanie przed urządzeniami podczyszczającymi na kanalizacji deszczowej (separatory, osadniki) oraz na oczyszczalniach ścieków i w przemyśle. Zastawki kanałowe mogą być również instalowane przed przepompowniami ścieków deszczowych. Zastawka kanałowa jest urządzeniem regulacyjnym pozwalającym na okresowe zamykanie światła kanału, tym samym zatrzymując przepływ cieczy. Urządzenie może służyć także do regulacji przepływu poprzez dławienie.

Oksydiapedia

Zobacz całość