Zbiorniki retencyjne

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Należące do obiektów i urządzeń, stosowanych w regulacji wielkości przepływów, nowoczesne zbiorniki retencyjne charakteryzują się zróżnicowanymi konstrukcjami, jednakże zasada ich działania jest podobna. Zbiornik retencyjny zabudowany na kanalizacji deszczowej gromadzi wody deszczowe podczas opadu, przejmując nadmiar płynącej wody. Gdy napełnienie ulega zwiększeniu, układ stopniowo opróżnia się. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko przepełnienia sieci kanalizacyjnej oraz wystąpienia tzw. „cofki”, lokalnych podtopień czy powodzi. W przypadku zastosowania u wylotu konstrukcji specjalnej zasuwy, możliwe jest magazynowanie wody, do wykorzystania w celach gospodarczych (np. do podlewania zieleni). Zbiorniki retencyjne najczęściej współpracują z regulatorami przepływu lub pompowniami. Pojemności dobierane są indywidualnie, adekwatnie do zapotrzebowania.

Zastosowanie

Głównym zadaniem zbiorników retencyjnych jest gromadzenie wód z opadów atmosferycznych, na potrzeby przemysłu i codziennej eksploatacji. W zależności od rodzaju, można jednak przypisywać im role magazynowe, bretencyjno-rozsączające, ochronne, oczyszczające i dekoracyjno-użytkowe w obrębie aglomeracji miejskich, terenów gminnych, obiektów przemysłowych i terenów inwestycyjnych.

Kanalizacyjne zbiorniki retencyjne gromadzą cieki oraz stopniowego je odprowadzają, w celu odciążenia sieci. Do
zaawansowanych korzyści, wynikających ze stosowania podziemnych zasobników, zalicza się:

Zaawansowane konstrukcje warunkują większy zakres zastosowań i pełnionych funkcji, a co za tym idzie również niesionych korzyści.

Budowa obiektu

Konstrukcje te buduje się tam, gdzie inne metody odprowadzania wód są ograniczone lub pojemność dostępnych bzasobników nie pozwala na dalsze ich przyswajanie. W razie potrzeby zbiorniki retencyjne wyposaża się w regulatory przepływu, moduły rozsączania lub pompowni wód opadowych.

Firma OKSYDAN oferuje budowę zarówno niewielkich, przydomowych zbiorników retencyjnych o pojemności kilku m3, jak i potężnych układów, magazynujących kilkanaście tysięcy m3 wody. W zależności od przeznaczenia, producent wykorzystuje do ich wytwarzania polietylen, beton lub stal wzmocnioną, spiralnie karbowaną.

Dane techniczne

Zbiorniki retencyjne OKSYD-ZR są konstrukcjami podziemnymi. Wymagana minimalna wysokość naziomu wynosi 0,7 m, maksymalna – nawet powyżej 10,0 m. Wykorzystany do produkcji materiał doskonale współpracuje z gruntem, co przekłada się na zdolność przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Modele OKSYD-ZR HCTC i HCPA przystosowane są do pracy w najwyższej klasie obciążeń „A”, wg normy PN-S-10030 – „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Rodzaje zasobników

W zależności od funkcji jakie pełnią, zasobniki podziemne można podzielić na odciążające, akumulacyjne, oczyszczające i zespolone. Retencyjne zbiorniki kanalizacyjne dzieli się na te, działające bez lub ze wspomaganiem energią zewnętrzną. W ich obrębie wyróżnia się budowle jednokomorowe i układy wielokomorowe – grawitacyjne, grawitacyjno-podciśnieniowe i pneumatyczne.

Wraz z rozwojem nowych technologii obserwuje się przyrost rozwiązań, które przenikając do świata przemysłu, oferują zupełnie nowe możliwości, zarówno w produkcji zbiorników retencyjnych, jak i powstawaniu możliwości ich wykorzystywania.

Oksydiapedia

Zobacz całość