W trosce o środowisko<span>Wierzymy, że środowisko, w którym żyjemy odzwierciedla nas samych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas urządzenia spełniały najwyższe wymagania z zakresie ochrony środowiska.</span> Zawsze na wysokości zadania<span>Nie ważne czy mówa o zbiorniku, separatorze, regulatorze przepływu czy klapie zwrotnej - produkty marki OKSYDAN zawsze stają na wysokości stawionego przed nimi zadania! </span> Separatory OKSYDAN-VL<span>Rodzina wysokosprawnych separatorów z wkładem wielostrumieniowym OKSYDAN-VL spełnia najwyższe wymagania dotyczące oczyszczania ścieków deszczowych, gwarantując zawartość ropopochodnych na odpływie poniżej 1 mg/l.</span>

News

Produkty OKSYDAN są znakowane znakiem CE

Znak CE jest deklaracją Producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw.  

( read more )
zastawka kanałowa murowa

Zastawka kanałowa OKSYDAN

Nasza zastawka kanałowa wzbudziła zainteresowanie nie tylko na targach WOD-KAN 2016

( read more )

Oksydiapedia

oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach budowlanych .   b   kiedy jaki znak
oksydiapedia

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących do dyrektyw. Dyrektywy te odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. ce     kiedy jaki znak
oksydiapedia

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone przez klienta w celu udowodnienia spełnienia wymogów właściwych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących produktu. Oświadczenie powinno spełniać określone przez dotyczący go ogół aktów wspólnotowych wymagania oraz zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego identyfikacji w prawodawstwie wspólnotowym. Wyroby powinny zostać poddane przez Producenta procedurze oceny zgodności przez wystawieniem Deklaracji Zgodności oraz, jeśli nakazują tak odrębne przepisy, uzyskać właściwe certyfikaty. Na wyrobach posiadających Deklarację Zgodności Producent umieszcza znak CE. Deklaracja zgodności identyfikuje wyroby za pomocą:
 • nazwy produktu,
 • kodu produktu lub innego jednoznacznego odnośnika (niepowtarzalnego identyfikatora produktu),
 • nazwy i adresu producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela,
 • odwołań do norm zharmonizowanych lub odniesień do specyfikacji w stosunku do których deklarowana jest zgodność,
 • informacji dodatkowych: podpisu osoby wystawiającej, miejscowości, daty,
Deklaracja Własności Użytkowych Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG ustalająca europejski system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek (Construction Products Directive - CPD) została zastąpiona przez stosowane bezpośrednio Rozporządzenie Unii Europejskiej Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation - CPR). Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej w branży budowlanej MUSZĄ, po ponad dwuletnim okresie przygotowań, stanąć przed koniecznością spełnienia nowych wymagań. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CPR dotyczą wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Obowiązkiem producenta wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporządzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie znaku CE. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej. Do Deklaracji należy dołączyć także instrukcje stosowania wyrobu oraz  informacje dotyczące bezpieczeństwa. Deklaracja Właściwości Użytkowych – jest to dokument wymagany przy udostępnianiu i wprowadzaniu na rynek i wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną. Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:
 • numer Deklaracji Właściwości Użytkowych,
 • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
 • dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta,
 • dane producenta,
 • zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu,
 • numer referencyjny i datę wydania,
 • system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • informacja o udziale jednostki notyfikowanej,
Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawać po tej dacie wyroby wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane do końca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy). deklaracja Wizualizacja zmian na Rynku Wyrobów Budowlanych
Read more

Recent projects

Read more

Produkty

Separatory ropopochodnych, separatory tłuszczu i skrobi, zbiorniki, klapy zwrotne, regulatory przepływu, zastawki kanałowe oraz inne produkty do odprowadzania wód deszczowych i ścieków.

OKSYDAN - Producent systemów oczyszczania ścieków

Firma OKSYDAN będąc krajowym producentem zajmuje się wykonawstwem, projektowaniem oraz dostawą urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także swą pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.

Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne, stal, żelbet, beton) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji.

W ofercie firmy znajdują się między innymi klapy zwrotne, przepompownie ścieków deszczowych, regulatory przepływu, separatory substancji ropopochodnych, separatory skrobi, separatory tłuszczu i oleju, zbiorniki magazynowe, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne, komory drenażowe oraz inne produkty stanowiące niezbędne elementy każdego systemu odprowadzania wód deszczowych i ścieków.

separatory substancji ropopochodnych