W trosce o środowisko<span>Wierzymy, że środowisko, w którym żyjemy odzwierciedla nas samych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas urządzenia spełniały najwyższe wymagania z zakresie ochrony środowiska.</span> Zawsze na wysokości zadania<span>Nie ważne czy mówa o zbiorniku, separatorze, regulatorze przepływu czy klapie zwrotnej - produkty marki OKSYDAN zawsze stają na wysokości stawionego przed nimi zadania! </span> Separatory OKSYDAN-VL<span>Rodzina wysokosprawnych separatorów z wkładem wielostrumieniowym OKSYDAN-VL spełnia najwyższe wymagania dotyczące oczyszczania ścieków deszczowych, gwarantując zawartość ropopochodnych na odpływie poniżej 1 mg/l.</span>

News

wodociagi i kanalizacja

OKSYDAN w branżowym miesięczniku

 W najnowszym Czerwcowym wydaniu miesięcznika „WODOCIĄGI I KANALIZACJA” w dziale aktualności na rynku znajdziecie informacje o naszym systemie neutralizacji ścieków kwaśnych dla zakładów przemysłowych   Więcej informacji o neutralizatorze ścieków kwaśnych OKSYDAN znajdziecie w linku http://oksydan.pl/produkty/scieki-przemyslowe/neutralizatory-sciekow/

( read more )
PRACA

Praca w OKSYDAN

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

( read more )

Oksydiapedia

Water Drop

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferycznego, pierwotnie lub wtórnie (np. wskutek kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią terenu) zanieczyszczona. Jeśli ze względu na swój skład, ścieki deszczowe nie mogą być bezpośrednio wprowadzone do odbiornika (ciek lub grunt), musi zostać zebrana i podczyszczona np. w separatorze ropopochodnych. W skład ścieków opadowych mogą wchodzić: - ścieki deszczowe, - ścieki roztopowe  - pochodzące z topnienie śniegu i lodu, - wody drenażowe - pochodzące z drenażów np. opaskowych wokół budynków, i/lub z infiltracji do kanałów wskutek nieszczelności). Wody drenażowe oraz ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dachów powszechnie określa się jako "umownie czyste" - nie wymagające podczyszczenia. Ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia dróg i placów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 "w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego", przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być poddane podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesiny. Rozporządzenie Ministra Środowiska określa następujące dopuszczalne stężenia w ściekach deszczowych wprowadzanych do wód lub do ziemi: - zawiesina ogólna - poniżej 100 mg/l, - węglowodory ropopochodne - poniżej 15 mg/l
Water Drop

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwiększenie przepustowości urządzenia podczas bardzo dużego nasilenia przepływu w krótkim czasie. Obejście hydrauliczne stosuje się w urządzeniach obsługujących duże powierzchnie (drogi i autostrady, duże place i parkingi, itp.) oraz w miejscach narażonych na zwiększony przepływ spowodowany warunkami atmosferycznymi. Pierwsza najbardziej zanieczyszczona partia wód deszczowych przepływa przez separator, podczas gdy kolejne fale dopływu, już mniej zanieczyszczone, są przepuszczane obejściem burzowym. Unika się w ten sposób przeciążenia urządzenia, zachowując jednocześnie wymagane parametry oczyszczania ścieków opadowych. Podstawą prawną przy stosowaniu by-passu w urządzeniach oczyszczających ścieki opadowe jest Rozporządzenie Ministra Środowiska "w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego". Czytamy w nim, że:

"19.3. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna."

Rozporządzenie mówi jednocześnie przy jakim minimalnym natężeniu deszczu q [l/(s*ha)] może zacząć pracować bypass:

"19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne [..] w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych".

 
Water Drop

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych, ścieków, itd. Tradycyjnie, pH  definiuje się jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+). Skala pH zawiera się w przedziale 0-14, tj. od najbardziej kwaśnego pH, poprzez neutralne (pH=7,0) aż do silnie zasadowego (pH=14). pH ścieków, a możliwość ich wprowadzania do kanalizacji W związku z agresywnym oddziaływaniem na elementy systemu kanalizacyjnego ścieków o zbyt niskim lub wysokim pH (rury,studnie,pompy,itp.), przepisy określają jej dopuszczalny zakres wartości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. "w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych", pH ścieków powinno mieścić się w zakresie 6,5-9,0.
Read more

Recent projects

Read more

Produkty

Separatory ropopochodnych, separatory tłuszczu i skrobi, zbiorniki, klapy zwrotne, regulatory przepływu, zastawki kanałowe oraz inne produkty do odprowadzania wód deszczowych i ścieków.

O Firmie

Firma OKSYDAN będąc krajowym producentem zajmuje się wykonawstwem, projektowaniem oraz dostawą urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także swą pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.

Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne, stal, żelbet, beton) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji.

W ofercie firmy znajdują się między innymi klapy zwrotne, przepompownie ścieków deszczowych, regulatory przepływu, separatory substancji ropopochodnych, separatory skrobi, separatory tłuszczu i oleju, zbiorniki magazynowe, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne, komory drenażowe oraz inne produkty stanowiące niezbędne elementy każdego systemu odprowadzania wód deszczowych i ścieków.

separatory substancji ropopochodnych