Oksydiapedia

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest krajowym znakiem umiejscawianym na wyrobach...

Znak CE

Oznakowanie produktu znakiem CE jest deklaracją Producenta, że da...

Deklaracja zgodności/własności użytkowych

Deklaracja Zgodności Jest to pisemne oświadczenie sporządzone prz...

Gospodarka wodno-ściekowa

Określa ogół zagadnień podejmowanych w celu obniżenia zużycia wod...

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczn...

Drenaż/komora drenażowa

Służy do odwaniania obszarów w miejscach gdzie występuje brak moż...

Regulator przepływu

Urządzenie służące do automatycznej regulacji przepływającego str...

Kanalizacja ogólnospławna

  Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a nast...

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobry...

Skrobia

Organiczny związek chemiczny składający się z atomów węgla wodoru...

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysoko...

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpoż...

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompownia ścieków jest zespołem urządzeń służących do przetłaczan...

OKSYDAN

Zgodnie z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stos...

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegóło...

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu ...

ŻELBET

Należy do materiałów budowlanych bardzo często wykorzystywanych w...

SUBSTANCJA ROPOPOCHODNA

Substancje ropopochodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow...

SBR- SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera ...

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłu...

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe, właśc. opadowe - woda pochodzenia atmosferyczne...

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwięk...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztwor...

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która pr...

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemiczneg...

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia roztworu w...

Abrazja

Abrazja to proces zużycia ściernego. Związany jest on z powierzch...

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej substancji do zajmowanej prze...

Sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w ci...

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden z nich po...

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ście...

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastrukt...

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdział...

Deflektor

Element zlokalizowany wewnątrz separatora lub osadnika, na jego d...

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określo...

Adhezja

Zjawisko przylegania na skutek działania sił międzycząsteczkowych...

Koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną wię...

Osadniki wielostrumieniowe

Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawitacyjnych, w których...

Sedymentacja ciągła

Sedymentacja ciągła bazuje na zapewnieniu odpowiednich warunków o...

Sedymentacja okresowa

Sedymentacja okresowa zachodzi wówczas, gdy zawiesina znajduje si...

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwani...

Osadniki

Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich zasadniczą funkcją j...

Zawiesina

Zawiesina jest układem dwufazowym, składającym się z cząstek ciał...