Regulatory przepływu

Regulatory przepływuRegulatory przepływu stanowią idealne rozwiązanie dla układów retencji jako element regulujący odpływ ze zbiorników. Regulatory normalizują przepływ napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych.

Rozwinęliśmy cały szereg rozwiązań urządzeń regulujących, dopasowując je do różnych warunków montażu raz eksploatacji. W naszej ofercie regulatorów przepływu znajdują się zarówno urządzenia o charakterystyce wirowej (regulatory wirowe), jak i niewirowej (regulatory krzyżowe, regulatory pływakowe).

PRZEZNACZENIE

Regulatory przepływu przeznaczone są do regulacji przepływu wody w sieci kanalizacyjnej poprzez dławienie strumienia płynących ścieków. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym sieci kanalizacyjnych, separatorów, osadników oraz innych urządzeń, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Chronią cieki wodne przed zaburzeniami ich parametrów hydrologicznych. Mogą być stosowane przed pompowaniami, normalizując do nich napływ medium.

Regulatory przepływu przeznaczone są do:

 • ograniczania wypływu ze zbiorników retencyjnych,
 • normalizacji przepływu przed urządzeniami kanalizacyjnymi,
 • regulacji zrzutu ścieków do cieku wodnego/kanalizacji.

Regulatory przepływu to urządzenia projektowane i dobierane indywidualnie, dla zastosowania na konkretnym zadaniu inwestycyjnym. Każdy regulator charakteryzują następujące parametry techniczne:

 • PRZEPŁYW REGULOWANY (Qmax) – maksymalne dopuszczalne natężenie przepływu, w obsługiwanym zakresie piętrzeń cieczy przed urządzeniem, wyrażane jako objętość cieczy przypływająca w ciągu 1 sekundy przez regulator. Jednostka podstawowa to dm3/s (litry na sekundę) lub m3/h (metry sześcienne na godzinę).
 • PRZEPŁYW ŚREDNI (Qśr) – średnia arytmetyczna wartości przepływu regulowanego z pełnego zakresu obsługiwanego piętrzenia cieczy przed urządzeniem. Jednostka podstawowa to dm3/s (litry na sekundę) lub m3/h (metry sześcienne na godzinę).
 • SPIĘTRZENIE MAKSYMALNE (Hmax) – maksymalne obsługiwane spiętrzenie cieczy przed regulatorem, przy którym przepływ przez urządzenie osiąga wartość maksymalnego dopuszczalnego natężenia przepływu Qmax. Wartość piętrzenia wyrażona jest standardowo w metrach [m]
 • SPRAWNOŚĆ REGULACJI (Nreg) – określa dokładność regulacji odniesioną do pełnego zakresu pracy urządzenia. Im większa sprawność, tym mniejsze odchylenie pomiędzy wartością przepływu regulowanego Qmax, a przepływu średniego Qśr. Wartość sprawność wyrażona jest w procentach [%]

Ze względu na zróżnicowane oczekiwania w zakresie warunków pracy, rozwinęliśmy szeroką gamę urządzeń regulujących, dostosowując je do specyficznych warunków montażu i eksploatacji. W naszej ofercie znajdują się urządzenia, które ze względu na charakterystykę hydrauliczną przepływu dzielą się na cztery grupy produktowe:

 • Regulatory wirowe
 • Regulatory korytkowe
 • Regulatory zwężkowe (kryzowe)
 • Regulatory pływakowe

OKSYD-RC – WIROWY STOŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RC (bez tła)

OKSYD-3-RC – WIROWY PIONOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-3-RC (bez tła)

OKSYD-RK – KORYTKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RK

OKSYD-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-RW INNY

OKSYD-2-RW – ZWĘŻKOWY REGULATOR PRZEPŁYWU

OKSYD-2-RW

 


Pyt: Jakie informację muszę przesłać w celu poprawnego doboru regulatora przepływu?

Regulatory przepływu są wymiarowane podobnie jak układy pompowe – na punkt współpracy z rurociągiem/zbiornikiem. Do ich poprawnego doboru potrzeba podania dwóch podstawowych danych – przepływu obliczeniowego w przewodzie odpływowym za regulatorem, oraz obliczeniowego(maksymalnego) spiętrzenia cieczy w zbiorniku/kanale przed regulatorem.

Pyt: Czy stosowanie różnych typów regulatorów przepływu wpływa na wypadkową wielkość zbiornika retencyjnego?

Wymagana pojemność czynna zbiornika retencyjnego wynika z bilansu wód dopływających oraz odpływających. Często zapomina się, że wartość na odpływie nie jest stała w czasie, lecz zależy wprost proporcjonalnie od chwilowego napełnienia w zbiorniku. W związku z tym, jako wartość Q na odpływie nie należy brać założonego przepływu maksymalnego, lecz wartość średnią, wynikającą z krzywej charakterystyki przepływu regulatora. Im większy stosunek wartości średniej przepływu do wartości maksymalnej, tym większa sprawność hydrauliczna regulatora, a tym samym mniejsza wymagana pojemność czynna zbiornika.

Pyt: Jak wymiarować kanał odpływowy za regulatorem?

Regulatory przepływu powinny pracować przy napełnieniu w kanale odpływowym max. 60%. Większe napełnienia mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia. Jeżeli planuje się montaż regulatora na przeciążonym rurociągu odpływowym, należy koniecznie poinformować o tym poinformować nasz Dział Techniczny! Wówczas uwzględnimy w obliczeniach regulatora współczynniki korekcyjne ze względu na zatopiony wylot.

Oksydiapedia

oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
oksydiapedia

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwania t [min.] -               wysokością opadu h [mm] -               natężeniem J = h / t [mm/min.] (inaczej intensywnością) -               zasięgiem F [ha] -               częstotliwością występowania: raz na c-lat lub p-razy w stuleciu p = c / 100 [%]   Oznacza to, że deszcz o czasie trwania t i natężeniu q, występujący z częstotliwością np. p = 20%,  może pojawić się (licząc wraz z deszczami o większym natężeniu) 20 razy w ciągu 100 lat, czyli przeciętnie raz na c = 5 lat. Wzory określające zależność między natężeniem, czasem trwania i częstotliwością opadu określone zostały na podstawie wieloletnich obserwacji (co najmniej 10-lat) w oparciu o metody statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa i mają w dużej mierze charakter empiryczny. Do najbardziej znanych polskich wzorów należą: wzór Lambora, wzór Pomianowskiego, wzór Wołoszyna, wzór Gruszeckiego  (por. Wodociągi i Kanalizacja, praca zbiorowa, Arkady), oraz najczęściej stosowany wzór Błaszczyka.
Zobacz całość