<< Powrót do oksydiapedii

Zbiornik przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobór wody na cele przeciwpożarowe powinien wynosić 5, 10 lub 20 dm3/s w zależności od charakteru budynku. Warunki przeciwpożarowe reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
ppoż

Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru występuje dla:
• Jednostek osadniczych,
• Budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
• Obiektów przemysłowych i magazynowych,
• Zbiorników i magazynów cieczy i gazów palnych,
• Obiektów gospodarki rolnej,
Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie określonego w ww. Rozporządzeniu przepływu wody na cele przeciwpożarowe zapas wody można zgromadzić w zbiorniku przeciwpożarowym o określonej przepisami pojemności.

Zbiorniki przeciwpożarowe podlegają przepisom określonym przez Polską Normę PN-B-02857/1982 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wyposażenia ogólne”. Zgodnie z Normą zbiorniki OKSYDAN są zbiornikami podziemnymi krytymi posiadają określone przepisami wyposażenie podstawowe:
• Szczelne nadbudowy do poziomu terenu wyposażone w drabinki lub stopnie złazowe,
• Zamykane na zamek lub kłódkę pokrywy,
• Króćce wentylacyjne,
• Króćce dopływowe – do zasilania zbiornika wodą wodociągową, wyposażone w samoczynnie działający zawór pływakowy, odcinający dopływ wody po napełnieniu zbiornika,
• Króciec z zabudowaną zasuwą do opróżniania zbiornika,
• Przelew awaryjny – zabezpiecza zbiornik przed przepełnieniem,

Oraz wyposażenie opcjonalne:
• Czujniki poziomu z instalacją alarmową,
• Sondy hydrostatyczne,
• Czujniki otwarcia pokryw,
• Zewnętrzne systemy monitoringu,
• Armaturę odcinającą,
• Płaszcz ocieplający,
• i inne,

Pobór wody ze zbiornika pożarowego podziemnego może być wykonany w postaci kilku wariantów:
• Pompa zatapialna umieszczona wewnątrz zbiornika,
• Pompa zatapialna umieszczona w wydzielonej studzience ssawnej,
• Pompa niezatapialna umieszczona w wydzielonej suchej komorze pomp wewnątrz zbiornika pożarowego,
• Pompa niezatapialna umieszczona w wydzielonej suchej komorze pomp poza zbiornikiem przeciwpożarowym,
• Układ pompowy umieszczony wewnątrz budynku pompowni.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Obejście burzowe (by-pass)

Obejście hydrauliczne wbudowane w separator, mające na celu zwiększenie przepustowości urządzenia podczas bardzo dużego nasilenia przepływu w krótkim czasie. Obejście hydrauliczne stosuje się w urządzeniach obsługujących duże powierzchnie (drogi i autostrady, duże place i parkingi, itp.) oraz w miejscach narażonych na zwiększony przepływ spowodowany warunkami atmosferycznymi. Pierwsza najbardziej zanieczyszczona partia wód deszczowych przepływa przez separator, podczas gdy kolejne fale dopływu, już mniej zanieczyszczone, są przepuszczane obejściem burzowym. Unika się w ten sposób przeciążenia urządzenia, zachowując jednocześnie wymagane parametry oczyszczania ścieków opadowych. Podstawą prawną przy stosowaniu by-passu w urządzeniach oczyszczających ścieki opadowe jest Rozporządzenie Ministra Środowiska "w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego". Czytamy w nim, że:

"19.3. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna."

Rozporządzenie mówi jednocześnie przy jakim minimalnym natężeniu deszczu q [l/(s*ha)] może zacząć pracować bypass:

"19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne [..] w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych".

 
Zobacz całość