<< Powrót do oksydiapedii

Norma

Dokument normalizujący i standaryzujący działalność technologiczną, badawczą, produkcyjną. Norma jest dokumentem który podaje się do stałego i powszechnego użytku. Norma określa sposoby użytku i postępowania oraz cechy charakterystyczne wyrobu, którego dotyczy. Normy mają charakter dokumentów technicznych o zastosowaniu nieobowiązkowym, oraz prawno – techniczny , w tym wypadku ich stosowanie jest obowiązkowe. Opracowywanie norm należy do zadań odpowiednich organizacji i instytucji m.in.:

W naszym kraju komitety techniczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) opracowały zestaw regulacji o nazwie Polska Norma – PN. Niektóre normy narodowe stają się standardem między narodowym, przykładem mogą być tutaj niemieckie normy DIN, czy amerykańskie normy ANSI.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

APROBOTA TECHNICZNA

Aprobata techniczna potwierdza pozytywną ocenę techniczną wyrobu i jego przydatność do stosowania w budownictwie. O przydzieleniu aprobaty technicznej decyduje tylko i wyłącznie Instytut Techniki Budowlanej, który jest jedyną jednostką w Polsce do udzielania europejskich aprobat technicznych. Przyznawanie aprobaty technicznej następuje na podstawie opinii ekspertów, oględzin, obliczeń i niezbędnych badań zgodnych z przepisani techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami oraz warunkami stosowania wyrobu dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, użytkowania, pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiem oraz oszczędności energii. Aprobata techniczna jest udzielana na wniosek producenta/grupy producentów wyrobu budowlanego na 5 lat. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia ważności aprobaty bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania.
oksydiapedia

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzeniem nazywamy akt prawny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Stanowi ono jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaraz obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego. Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządzenie mogą wydać jedynie osoby wskazane w Konstytucji, czyli: - Prezydent, - Rada Ministrów, - Prezes Rady Ministrów, - Minister kierujący działem administracji rządowej, - powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji), - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W rozporządzeniu zamieszczane są przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, natomiast nie zamieszcza się w nim przepisów nie zgodnych z ustawą upoważniającą lub innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi; dotyczy to również przepisów karnych jak i odsyłających do przepisów karnych.
Wyróżniamy również rozporządzenie wydane przez Parlament Europejski działający z Radą, które ma ogólny zasięg zastosowania we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę lub przyjęte przez Radę albo Komisję określają powody, dla których zostały przyjęte i odnoszą się do wniosków i opinii wymaganych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Takie rozporządzenie jest zawsze publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest wcielane w życie w określonym dniu, bądź gdy taki dzień nie został wyznaczony, to dwudziestego dnia po publikacji.
Zobacz całość