Zbiorniki ze stali karbowanej

Zbiorniki retencyjne 1

Gdziekolwiek pojawia się potrzeba zastosowania wielkokubaturowej retencji wody, ścieków lub innego medium, zbiorniki retencyjne OKSYD-ZR HCTC stają na wysokości zadania. Dzięki doskonałej proporcji jakości do ceny, niezawodności konstrukcji oraz, przede wszystkim, możliwości zastosowania nieograniczonej objętości retencyjnej, stalowe zbiorniki OKSYD-ZR HCTC cieszą się coraz większą popularnością na rynku.

W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, system wymaga mniej przestrzeni i pozwala na znaczne skrócenie fazy montażu w porównaniu do klasycznych rozwiązań


Zbiorniki cylindryczne OKSYD-ZR

zbiorniki ppoż

Zbiorniki OKSYD-ZR to nowoczesne konstrukcje stalowe mające szerokie zastosowanie w układach wodnokanalizacyjnych. W zależności od potrzeb Klienta, dostarczamy zarówno pojedyncze zbiorniki o pojemności kilku m3, jak i potężne układy zbiorników o pojemności retencyjnej nawet kilkunastu tysięcy m3.

Oprócz standardowych zbiorników cylindrycznych typu OKSYD-ZR oferujemy także zbiorniki łukowo-paraboliczne OKSYD-ZR PA.

 


 

Zbiorniki paraboliczne OKSYD-ZR PA

zbiorniki stalowe HCTC zbiorniki ppoż

CECHY TECHNICZNE:

– obniżony, łukowo-kołowy przekrój poprzeczny,

– duża pojemność retencyjna przy stosunkowo niewielkiej wysokości zbiornika, w porównaniu do zbiorników kołowych, przy tej samej objętości jednostkowej, uzyskuje się zagłębienie dna zbiornika mniejsze o 15-20%

– w zastosowanej przepompowni za zbiornikiem, układ taki cechuje się znacznie mniejszym zużyciem energii elektrycznej (mniejsza wysokość podnoszenia pomp), co w skali rocznej eksploatacji przekłada się na wymierne oszczędności.

 

 

 

Zbiorniki OKSYD-ZR są idealną propozycją dla rozwiązań problematyki zagospodarowania wód opadowych w aglomeracjach miejskich. Są doskonałą alternatywą dla pracochłonnych i kosztownych zbiorników betonowych a swoją wytrzymałością wielokrotnie przewyższają konstrukcje z tworzyw sztucznych i laminatów.
Zbiorniki OKSYD-ZR znajdują również zastosowanie jako zbiorniki przeciwpożarowe, technologiczne i magazynowe, również dla rolnictwa. Odpowiednio wyposażone zbiorniki mogą pełnić funkcje osadników, odstojników, układów separacji, przepompowni, a nawet oczyszczalni. Z powodzeniem znajdą zastosowanie jako element sieci wodociągowej. Zastosowanie odpowiedniej żywicy epoksydowej o grubości min. 0,25-0,50 mm pozwala na przechowywanie w zbiornikach wody pitnej. Stosowane żywice posiadają ważne certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny w zakresie dopuszczenia do stosowanie przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz z przetwórstwa żywności (np. INERTA210, INERTA200 itp.).

Oksydiapedia

oksydiapedia

Zlewnia

Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody spływają do określonego punktu – np. do rzeki czy jeziora. Zlewnia jest podstawowym, naturalnym obszarem dla bilansu wodnego. Pojęcie zlewni dotyczy zarówno wód powierzchniowych, jak również wód podziemnych. Te drugie czasami charakteryzują się odmiennym spływem, więc stosowany jest podział na dwa typy zlewni: -   zlewnia hydrogeologiczna – dotycząca spływu podziemnego -   zlewnia topograficzna – dotycząca spływu powierzchniowego Zlewnia jest najważniejszym odnośnikiem przy sporządzaniu hydrologicznego bilansu wodnego danego obszaru. Zlewnię charakteryzuje wiele pojęć. Jednym z podstawowych jest dział wodny, który stanowi granicę między zlewniami, a więc wyznacza tereny z których spływ wody następuje do oddzielnych odbiorników. Działy wodne dzielą się na kilka typów. Dział kontynentalny oddziela zlewiska mórz, dział wodny rzędu I rozdziela zlewnie rzek I rzędu, a więc takich, które uchodzą do morza. Dział II rzędu rozdziela dorzecza rzek II rzędu – takich, które dopływają do rzek I rzędu. Analogicznie działać będzie dział wodny rzędu III – oddziela on zlewnie rzek III rzędu, czyli takich, które dopływają do rzek rzędu II. Wyróżnia się również dział topograficzny. Dotyczy on spływu powierzchniowego i biegnie prostopadle do poziomic, wzdłuż grzbietów wzniesień. Dział podziemny to granice zlewni hydrogeologicznych i wyznaczany jest przez uformowanie zwierciadła wód. Pozostałe parametry zlewni dotyczą jej wymiarów i kształtu, a także rzeźby. Z najważniejszych wymienić można:
Długość zlewni L [km] Najdłuższy odcinek w prostej linii między ujściem i punktem, który jest najbardziej oddalony na dziale wodnym
Średnia szerokość zlewni B [km] Stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej
Długość maksymalna Lmaks [km] Długość doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka źródłowego
Obwód zlewni P [km] Długość działu wodnego, którą określa się na podstawie mapy topograficznej
Powierzchnia zlewni A [km2] Powierzchnia ograniczona topograficznym działem wodnym
Wskaźnik kolistości zlewni Ck stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni
Wskaźnik wydłużenia zlewni Cw iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax
Wysokość maksymalna zlewni Hmax [m n.p.m.] Najwyższa rzędna terenu na obszarze zlewni
Wysokość minimalna zlewni Hmin [m n.p.m.] Minimalna rzędna terenu na obszarze zlewni
Deniwelacja terenu ∆H [m] Różnica między wysokością minimalną a maksymalną zlewni
Poza powyższymi parametrami, zlewnię opisać można również za pomocą warunków hydrograficznych na obszarze zlewni. Do takich parametrów zaliczymy: długość rzeki, wskaźnik rozwinięcia rzeki, krętość rzeki, a także spadek wyrównany. Istotna będzie również obecność obszarów leśnych, kamienistych nieużytków, roślinności różnego rodzaju. Cechy te mają bardzo duży wpływ na zdolność retencyjną zlewni, czyli inaczej mówiąc – na zdolność zatrzymywania wody opadowej.
oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przed odprowadzeniem do odbiornika. Hasła pokrewne: kanalizacja, koalescencja, osadniki, sedymentacja ciągła, sedymentacja okresowa, separatory tłuszczu, zlewnia
oksydiapedia

Określanie wielkości spływu

Każdy deszcz charakteryzuje się: -               czasem trwania t [min.] -               wysokością opadu h [mm] -               natężeniem J = h / t [mm/min.] (inaczej intensywnością) -               zasięgiem F [ha] -               częstotliwością występowania: raz na c-lat lub p-razy w stuleciu p = c / 100 [%]   Oznacza to, że deszcz o czasie trwania t i natężeniu q, występujący z częstotliwością np. p = 20%,  może pojawić się (licząc wraz z deszczami o większym natężeniu) 20 razy w ciągu 100 lat, czyli przeciętnie raz na c = 5 lat. Wzory określające zależność między natężeniem, czasem trwania i częstotliwością opadu określone zostały na podstawie wieloletnich obserwacji (co najmniej 10-lat) w oparciu o metody statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa i mają w dużej mierze charakter empiryczny. Do najbardziej znanych polskich wzorów należą: wzór Lambora, wzór Pomianowskiego, wzór Wołoszyna, wzór Gruszeckiego  (por. Wodociągi i Kanalizacja, praca zbiorowa, Arkady), oraz najczęściej stosowany wzór Błaszczyka.
Zobacz całość