<< Powrót do oksydiapedii

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji na neutralny (pH ok. 7,0). Neutralizację ścieków przeprowadza się poprzez wzajemne wymieszanie ścieków kwaśnych i zasadowych (jeżeli ich skład pozwala na to) oraz poprzez dozowanie do ścieków reagentów o charakterze kwaśnym bądź zasadowym. Neutralizacja ścieków kwaśnych może odbywać się również poprzez przepływ ścieków kwaśnych przez złoże o charakterze alkalicznym.

Hasła pokrewne: pHRoztwór, Stężenie, Oczyszczalnia ścieków

Produkty

Pokrewne hasła

oksydiapedia

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji na neutralny (pH ok. 7,0). Neutralizację ścieków przeprowadza się poprzez wzajemne wymieszanie ścieków kwaśnych i zasadowych (jeżeli ich skład pozwala na to) oraz poprzez dozowanie do ścieków reagentów o charakterze kwaśnym bądź zasadowym. Neutralizacja ścieków kwaśnych może odbywać się również poprzez przepływ ścieków kwaśnych przez złoże o charakterze alkalicznym. Hasła pokrewne: pHRoztwór, Stężenie, Oczyszczalnia ścieków
oksydiapedia

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych, ścieków, itd. Tradycyjnie, pH  definiuje się jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+). Skala pH zawiera się w przedziale 0-14, tj. od najbardziej kwaśnego pH, poprzez neutralne (pH=7,0) aż do silnie zasadowego (pH=14). pH ścieków, a możliwość ich wprowadzania do kanalizacji W związku z agresywnym oddziaływaniem na elementy systemu kanalizacyjnego ścieków o zbyt niskim lub wysokim pH (rury,studnie,pompy,itp.), przepisy określają jej dopuszczalny zakres wartości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. "w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych", pH ścieków powinno mieścić się w zakresie 6,5-9,0.
oksydiapedia

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Jeden z nich pozostaje rozpuszczalnikiem a pozostałe substancjami rozpuszczonymi. Mechanizm tworzenia Roztwory substancji  powstają na skutek oddziaływania międzycząsteczkowego. Jeśli przyciąganie cząsteczek jednej substancji nie jest większe od oddziaływania cząsteczek różnych substancji i możliwe jest przemieszczanie się pojedynczych cząsteczek, to dzięki ruchom termicznym cząsteczki będą dążyły do równomiernego rozprzestrzenienia się w dostępnej przestrzeni. Właściwość ta powoduje, że roztwory nie rozdzielają się samoistnie. Jednym ze sposobów rozdzielenia lub zmiany stężenia rozpuszczonych substancji jest zmiana stanu skupienia roztworu. Podział roztworów 1)      Ze względu na doskonałość roztwory dzieli się na właściwe i niewłaściwe. a)      Roztwory właściwe są całkowicie jednorodne tzn. że każda porcja zawiera taki sam skład ilościowy cząsteczek. b)      Roztwory niewłaściwe nie są całkowicie jednorodne tzn. że poszczególne porcje prezentują inny skład ilościowy cząsteczek. Są to np. trwałe emulsje, skrajnie rozproszone zawiesiny, zole i żele. 2)      Ze względu na rodzaj oddziaływań cząsteczek związku rozpuszczanego i rozpuszczalnika rozróżnia się roztwory homodynamiczne i heterodynamiczne. a)    homodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania jednego rodzaju, b)    heterodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania różnego rodzaju, np. w roztworze soli w wodzie występują oddziaływania między jonami pochodzącymi od wody i jonami pochodzącymi od rozpuszczonej soli oraz oddziaływania między parami jonów pochodzących od tego samego związku chemicznego. 3)      Ze względu na stan skupienia a)      gazowe – gazy ze względu na swoje właściwości mogą mieszać się ze sobą niezależnie od składu chemicznego każdego gazu z osobna. Wynika to z dużej odległości między poszczególnymi cząsteczkami oraz bardzo słabego oddziaływania międzycząsteczkowego. b)      ciekłe (ciecz w cieczy, ciało stałe w cieczy)  - w cieczach inaczej niż w przypadku gazów odległość między cząsteczkami jest znacznie mniejsza. Powoduje to, że ciecze mogą się ze sobą w ogóle nie mieszać (np. woda i olej) lub mieszać całkowicie bądź w pewnym zakresie. Mieszanina większej ilości cieczy może tworzyć złożone układy fazowe tworzące roztwory zarówno jednorodne jak i takie, w których poszczególne składniki nie mieszają się wcale. c)      stałe - powstawanie roztworów ciał stałych w cieczach jest wynikiem możliwości penetracji ciała stałego przez cząsteczki cieczy oraz powstające w trakcie tego procesu oddziaływania między nimi. 4)      Roztwory posiadają własność nasycania się, dlatego możemy wyróżnić: a)     Roztwory nienasycone – to takie roztwory, w których w określonej temperaturze i ciśnieniu da się jeszcze rozpuścić pewną ilość substancji rozpuszczanej, b)    Roztwory nasycone – to takie roztwory, w których w określonej temperaturze i ciśnieniu nie można rozpuścić więcej substancji rozpuszczanej. c)     Roztwory przesycone – to roztwory, których stężenie substancji rozpuszczanej w danej temperaturze i ciśnieniu jest większe od stężenia roztworu nasyconego. Roztwory te charakteryzuje duża niestabilność termodynamiczna. d)     Roztwory stałe – to ciała stałe, które mają wykazują jednorodność fazy krystalicznej  pod względem fizycznym, zawierające dwa lub więcej składników. Faza taka jest roztworem stałym jeżeli typ struktury krystalicznej nie ulega zmianie po dodaniu substancji rozpuszczanej a parametry sieci krystalicznej zmieniają się stopniowo wraz ze zmianą stężenia. Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, sedymentacja, stężenie
Zobacz całość