Regulacja wypływu

SONY DSC

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności spływu wód opadowych, często występuje konieczność regulacji przepływu wody. Do tego celu stworzyliśmy całą gamę regulatorów dostosowanych do różnych warunków zabudowy. Urządzenia te mogą być zabudowane przed i za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami i separatorami). Regulatory instaluje się też przed przepompowniami ścieków deszczowych. Normalizują napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym separatorów i osadników, skutkujących zwykle spadkiem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków oczyszczonych. W sprzężeniu z pracą przepompowni umożliwiają zastosowanie pomp o mniejszych wydajnościach, a co za tym idzie zainstalowanie znacznie mniejszych mocy niż przy klasycznych układach bez regulacji, co przyczynia się do wystąpienia korzystnego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przy odpowiednim doborze poprzedzających regulator zbiorników retencyjnych regulatory mogą we współpracy z nimi modyfikować operatorowo tzw. czasy retencji kanałowej i czasy koncentracji terenowej. Wynika stąd możliwość zastosowania układów regulacji w przypadku niewystarczającej przepustowości odbiorników wód opadowych w systemach kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Każdorazowo przy wyżej wymienionych zastosowaniach istotna jest gruntowna analiza projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej i właściwe dobranie pojemności i geometrii zbiorników retencyjnych oraz regulatorów. Konstrukcja urządzeń umożliwia stworzenie szerokiego zakresu wartości przepływu oraz wysokości spiętrzenia dlatego też doboru dokonuje się każdorazowo indywidualnie.

Ze względu na ciągły kontakt ze ściekami regulatory przepływu  wykonane są z nie korodujących materiałów tj. polietylenu wysokiej gęstości lub stali nierdzewnej klasy 0H18N9.

Regulator przepływu jest urządzeniem bezobsługowym. Nie posiada żadnych elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii w trakcie eksploatacji. Wymagana jest okresowa kontrola stanu urządzenia – w tym usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. Częstość kontroli oraz czyszczenia jest uzależniona od warunków lokalnych (ilości zanieczyszczeń) i stanu technicznego sieci.

Oksydiapedia

Zobacz całość